Opslaan in de boodschappenlijst
Maak een nieuwe boodschappenlijst

Privacybeleid en het gebruik van "cookies"

Privacybeleid en het gebruik van "cookies"
in Online Winkel SneakerStudio.nl

 

ALGEMENE INFORMATIE

 

Dit document beschrijft de principes van het Privacybeleid in de Online Winkel SneakerStudio.nl (hierna te noemen "Online Winkel"/ ,,Winkel'). 

 

De Beheerder van persoonsgegevens (hierna ook als: .,Beheerder") is FASHION TRENDS GROUP sp. z o. o. statutair gevestigd te Stanisława Lema 24 lok LU3, 31-571 Kraków, ingeschreven in het KRS [Nationale Gerechtelijke Register] door de Districtsrechtbank in Rzeszów, XII Commercieel Departement van het Nationaal Gerechtelijk Register, onder het KRS-nummer: 0000690278, BTW: 367335288, REGON [statistisch bedrijfsnummer]: 7952542640, aandelenkapitaal: 48.700,00 PLN

 

De door de Beheerder verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27-04-2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening inzake gegevensbescherming).  (PB EU L 119, blz. 1), hierna te noemen: “AVG”).

 

De Beheerder doet bijzondere inspanningen om de privacy en informatie die hem wordt verstrekt met betrekking tot de klanten van de Online Winkel te beschermen. De Beheerder selecteert en past passende technische maatregelen toe, waaronder programmeer- en organisatorische, met de nodige zorgvuldigheid, om de bescherming van verwerkte gegevens te waarborgen, met name om gegevens te beschermen tegen beschikbaarstelling aan onbevoegde personen, openbaarmaking, verlies en vernietiging, ongeoorloofde wijziging, en tegen schending ervan toepasselijk recht.

 

De geadresseerde van de diensten die beschikbaar zijn op de website van de winkel (met name de mogelijkheid om een bestelling te plaatsen in de Winkel) zijn geen personen jonger dan 16 jaar. De Beheerder van de persoonsgegevens voorziet niet in het opzettelijk verzamelen van gegevens over personen onder de 16 jaar.

 

In de Online Winkel kunnen zogenaamde plug-ins en andere sociale tools worden gebruikt, waaronder met name waarmee de klant kan inloggen op het account in de Online Winkel met accounts op sociale en soortgelijke websites, zoals: Facebook.com, Twitter.com. Google.com of LinkedIn.com, en het mogelijk maken om inhoud te delen met andere gebruikers van deze diensten of hun aanbeveling als onderdeel van het account bij de aanbieder van het respectievelijke portaal. De aanbieders van deze diensten kunnen uw persoonsgegevens ook als onafhankelijke Beheerders verwerken. In dit geval zijn de Beheerder en de plug-inprovider gezamenlijke beheerders van de persoonsgegevens. 

 

 

PERSOONSGEGEVENS

 

Beheerder van persoonsgegevens - u kunt contact opnemen met de Beheerder van de persoonsgegevens via:

 • e-mail: info@sneakerstudio.nl;
 • traditionele post - correspondentieadres: ul. Krakowska 87 32-050 Skawina, Polska;

 

 

Doelstellingen en rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De Beheerder van de persoonsgegevens verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en reikwijdte:

 • op uw verzoek actie ondernemen voor het sluiten van de Overeenkomst (bijv. het aanmaken van een account in de Online Winkel) - hiervoor verwerken wij voornamelijk de gegevens die op het registratieformulier in de Online Winkel staan, namelijk e-mailadres en wachtwoord, geslacht. Als het account is geregistreerd via een externe authenticatiedienst (bijv. Google, Facebook, Twitter, LinkedIn) verzamelen we uw voor- en achternaam; 

 

 • het leveren van diensten en functionaliteiten die het aanmaken van een account vereisen, zoals: het bijhouden van de bestelgeschiedenis, het informeren over de status van de bestelling - voor dit doel verwerken wij uw gegevens die in het account zijn verstrekt en bij het kopen van goederen;

 

 • het leveren van diensten en het bieden van functionaliteiten die zowel veeleisend zijn als geen account vereisen - wij verwerken persoonsgegevens met betrekking tot uw activiteit in de Online Winkel en gegevens die in de bestelling zijn verstrekt; 

 

 • de uitvoering van het contract voor de verkoop van goederen (bijv. levering van bestelde goederen) - voor dit doel verwerken we persoonsgegevens die door u zijn verstrekt bij het kopen van goederen, zoals voor- en achternaam, e-mailadres, adresgegevens, betalingsgegevens;

 

 • statistieken over het gebruik van individuele functionaliteiten die beschikbaar zijn in de Online Winkel, het gebruik van de Online Winkel vergemakkelijken en de IT-beveiliging van de Online Winkel garanderen - voor dit doel verwerken we persoonsgegevens met betrekking tot uw activiteit in de Online Winkel en de hoeveelheid tijd besteed aan elke subpagina in de Online Winkel, uw zoekgeschiedenis, locatie, IP-adres, apparaat-ID, gegevens over uw webbrowser en besturingssysteem;

 

 • de bepaling, het onderzoek en de tenuitvoerlegging van vorderingen en de verdediging tegen vorderingen in gerechtelijke procedures en andere handhavingsinstanties - voor dit doel kunnen wij uw persoonsgegevens die in de Online Winkel worden verstrekt, verwerken, inclusief bij het kopen van goederen of het aanmaken van een account, en andere gegevens die nodig zijn om het bestaan van een claim of dat resultaat te bewijzen van een wettelijke vereiste, gerechtelijk bevel of andere juridische procedure;

 

 • de behandeling van reclamaties, klachten en verzoeken en antwoorden op vragen van klanten - voor dit doel verwerken wij de door u verstrekte persoonsgegevens in het contactformulier, klachtenklachten en -verzoeken en vragen in een ander formulier. Voor dit doel verwerken we ook enkele door u verstrekte persoonsgegevens in uw account, evenals gegevens met betrekking tot het bestellen van goederen en andere door ons geleverde diensten, die de oorzaak zijn van de klacht, klacht of aanvraag, vragen en gegevens in documenten die bij de klacht zijn gevoegd, klachten, aanvragen en vragen;

 

 • de marketing van onze goederen en diensten, evenals onze klanten en partners, inclusief remarketing - voor dit doel verwerken we persoonsgegevens die door u zijn verstrekt bij het aanmaken van het account en de update ervan, gegevens over uw activiteit in de Online Winkel, inclusief bestellingen die zijn geregistreerd en opgeslagen via bestanden "Cookies", in het bijzonder de geschiedenis van bestellingen, zoekgeschiedenis, klikken in de Online Winkel, login- en registratiedata, geschiedenis en uw activiteit met betrekking tot onze communicatie. In het geval van remarketing gebruiken we gegevens over uw activiteit om u te bereiken met onze marketingberichten, inclusief gepersonaliseerde advertenties buiten de Online Winkel, en we gebruiken hiervoor de diensten van externe leveranciers. Deze services bestaan uit het weergeven van onze berichten op andere websites dan de Online Winkel. Details over dit onderwerp zijn te vinden in de records met betrekking tot "cookies" verderop in dit document;

 

 • de organisatie van wedstrijden en loyaltyprogramma's, d.w.z. kennisgevingen van verzamelde punten, kennisgevingen van winnen en adverteren voor ons aanbod - hiervoor gebruiken we uw persoonsgegevens die in het account zijn verstrekt en bij registratie in het wedstrijd- of loyaltyprogramma. Gedetailleerde informatie over dit onderwerp wordt elke keer gegeven in de voorwaarden voor deelname aan een bepaald competitie- of loyaltyprogramma;

 

 • marktonderzoek, meningen, metingen en statistieken door ons of onze partners - voor dit doel gebruiken we gegevens zoals: informatie over de Bestelling, uw gegevens die in het account zijn verstrekt of bij het kopen van het Goed, e-mailadres. Gedetailleerde instructies worden gegeven in de informatie over de enquête of op de plaats waar u uw gegevens invoert.

 

 

Gepersonaliseerde advertenties en sociale plug-ins

 

Voor de volledige duidelijkheid van onze activiteiten merken we nogmaals op dat de Beheerder persoonsgegevens kan gebruiken om u gepersonaliseerde advertenties voor te bereiden en te presenteren, inclusief met het gebruik van tools en cookies van derden, wat verder wordt aangegeven in de rest van dit document betreffende cookies. 

 

Door het gebruik van de zogenaamde sociale plug-ins, waaronder die waarmee de klant zich bij de Online Winkel kan aanmelden met accounts op sociale en soortgelijke websites, zoals: Facebook.com, Twitter.com of Google.com kunnen de leveranciers van deze diensten, evenals het delen van inhoud of hun opdrachten met andere gebruikers van deze diensten als onderdeel van hun account bij de aanbieder van de gegeven portal, ook uw persoonsgegevens verwerken als onafhankelijke Beheerders. Wanneer u onze Online Winkel bezoekt, kan de browser die u gebruikt een directe verbinding maken met de servers van de entiteiten die deze plug-ins/tools leveren, waardoor deze entiteiten informatie ontvangen over uw gebruik van onze site en, onder andere uw IP-adres. Dergelijke informatie kan worden verzonden ongeacht of u een account hebt op de website van een dergelijke entiteit of dat u momenteel bent aangemeld. Als u een account heeft bij een dergelijke entiteit en u bent ingelogd, kan deze informatie ook worden gekoppeld en toegewezen aan uw account op het sociale netwerk. Als u de plug-in gebruikt, waaronder met name het gebruik van uw account op de website van een externe entiteit om in te loggen op uw account in onze winkel, kan informatie hierover ook rechtstreeks naar die entiteit worden gestuurd. Bepaalde inhoud kan ook worden gepubliceerd als onderdeel van uw profiel op sociale netwerksites en zichtbaar zijn voor andere gebruikers van dergelijke portals, waaronder met name die waarmee u relaties opbouwt. 

 

Als u niet wilt dat leveranciers van plug-ins/tools/sociale netwerken uw gegevens die tijdens uw bezoeken aan onze Online Winkel zijn verzameld, afstemmen op uw profiel bij een bepaalde provider, moet u zich voor het bezoeken van de website van onze winkel afmelden bij dit sociale netwerk. Onthoud dat u ook kunt voorkomen dat de plug-ins op de pagina worden geladen met behulp van de passende mechanismen in de browser die u gebruikt - volgens de instellingen. 

 

De Beheerder probeert al het mogelijke te doen om alleen software, inclusief de bovengenoemde plug-ins, te selecteren van gerenommeerde entiteiten die hun principes van bescherming van persoonsgegevens in grote lijnen definiëren. 

 

U vindt de doeleinden, reikwijdte en regels voor het verzamelen en verder verwerken van persoonsgegevens door deze entiteiten in hun privacybeschermingsprincipes. We moedigen u aan om er vertrouwd mee te raken, u zult ze onder andere vinden op de volgende adressen: 

http://www.facebook.com/policy.php;

https://twitter.com/en/privacy

https://policies.google.com/privacy

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Betrokken categorieën van persoonsgegevens

De Beheerder van persoonsgegevens verwerkt de volgende categorieën relevante persoonsgegevens:

 • contactgegevens:
 • gegevens over activiteit in de Online Winkel;
 • gegevens over bestellingen in de Online Winkel;
 • gegevens over klachten en aanvragen;
 • gegevens over Marketing Services.

 

 

Vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens

Het verstrekken van de vereiste persoonsgegevens door u is vrijwillig en is een voorwaarde voor het verlenen van diensten door de Beheerder via de Online Winkel.

 

De tijd van de verwerking van de gegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de periode die nodig is voor het uitvoeren van bestellingen, diensten, marketingactiviteiten en andere voor de klant uitgevoerde diensten. Persoonlijke gegevens worden verwijderd in de volgende gevallen:

 • wanneer de betrokkene om verwijdering verzoekt of zijn toestemming intrekt;
 • wanneer de betrokkene gedurende meer dan 10 jaar geen actie heeft ondernomen (inactief contact);
 • na het verkrijgen van informatie dat de opgeslagen gegevens verouderd of onnauwkeurig zijn.

 

 

Sommige gegevens in het toepassingsgebied: e-mailadres, voor- en achternaam, adres kunnen nog 3 jaar worden bewaard voor bewijskracht, rekening houdend met reclamaties, klachten en claims met betrekking tot diensten geleverd door de Online Winkel. Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

 

Gegevens over bestellingen voor betaalde goederen en diensten, wedstrijden en loyaltyprogramma's, voor zover inclusief gegevens die nodig zijn om boekhoudkundige boeken en afrekeningen bij te houden, worden gedurende een periode van 5 jaar bewaard vanaf het einde van het kalenderjaar waarin de betalingstermijn is verstreken.

 

We slaan gegevens op over niet-gelogde klanten gedurende een periode die overeenkomt met de levenscyclus van "cookies" die zijn opgeslagen op apparaten of totdat ze door de klant worden verwijderd op het apparaat van de klant.

 

Uw persoonsgegevens met betrekking tot voorkeuren, gedrag en keuze van marketinginhoud kunnen worden gebruikt als basis voor het nemen van geautomatiseerde beslissingen om de verkoopkansen van de Online Winkel te bepalen.

 

Ontvangers van persoonsgegevens

We dragen uw persoonsgegevens over aan de volgende categorieën ontvangers:

 

 • overheidsinstanties, bijvoorbeeld het parket, de politie, het bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, als zij contact met ons opnemen; 

 

 • dienstverleners met wie wij samenwerken, in het bijzonder met het oog op de levering van bestellingen of de verwerking van betalingen. Afhankelijk van de contractuele regelingen en omstandigheden handelen deze entiteiten namens ons of definiëren onafhankelijk de doeleinden en methoden van hun verwerking. Hieronder de lijst met leveranciers:

 

ENTITEIT DOEL
IAI Sp. z o.o. met zetel in Polen Configuratie en onderhoud van de Winkelpagina
Dotpay SA met zetel in Polen Betaaldienst in de Online Winkel
Paypal Polska Sp. z o.o. met zetel in Polen Betaaldienst in de Online Winkel
UPS Europe SPRL/BVBA gevestigd in België Uitvoering (levering) van bestellingen
ING Bank Śląski SA, statutair gevestigd in Polen Uitvoering van betaling in de Online Winkel


Persoonlijke gegevens kunnen ook worden overgedragen aan andere entiteiten - toolproviders wiens cookies we gebruiken. Informatie over deze entiteiten en de doeleinden van het gebruik van cookies is te vinden in het gedeelte cookies, verderop in dit document. 

 

Onze leveranciers zijn voornamelijk gevestigd in de landen van de Europese Economische Ruimte (EER), maar ook buiten de EER. Uw persoonsgegevens die buiten de EER worden overgedragen, worden beveiligd door passende wettelijke waarborgen zodat onze leveranciers een hoog niveau van bescherming van persoonsgegevens garanderen. Deze garanties vloeien met name voort uit de verplichting om de door de Commissie (EU) vastgestelde modelcontractbepalingen toe te passen of om deel te nemen aan het bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1250 van de Commissie van 12 juli 2016 betreffende de gepastheid van de door het EU-VS Privacy schild geboden bescherming.

 

 

Rechten van de betrokkene

Onder de AVG heeft u recht op:

 

1) toegang tot persoonsgegevens (artikel 15 AVG) - u kunt bij de Beheerder informatie krijgen of uw gegevens worden verwerkt en als deze worden verwerkt, heeft u het recht om:

 • toegang tot gegevens;
 • het verkrijgen van informatie over de doeleinden van de verwerking, categorieën van verwerkte persoonsgegevens, over ontvangers of categorieën van ontvangers van dergelijke gegevens, de geplande opslagperiode van uw gegevens of over de criteria voor het bepalen van deze periode, over uw rechten onder de AVG en over het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, over de bron van deze gegevens over geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en over waarborgen die worden gebruikt in verband met de overdracht van dergelijke gegevens buiten de Europese Unie;
 • een kopie van uw persoonsgegevens verkrijgen.

 

2) rectificatie van persoonsgegevens (artikel 16 AVG) - als uw persoonsgegevens niet correct zijn, kunt u de Beheerder vragen om deze onmiddellijk te corrigeren. U kunt de Beheerder ook vragen deze gegevens aan te vullen. Als u een account heeft in de Online Winkel, kunt u uw persoonsgegevens zelf corrigeren en aanvullen na inloggen op het account.

 

3) verwijdering persoonsgegevens, zogenaamde "het recht om te worden vergeten" (artikel 17 van de AVG) - u kunt deze aanvragen wanneer:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u heeft uw specifieke toestemming ingetrokken voor zover persoonsgegevens zijn verwerkt op basis van uw toestemming;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, inclusief profilering, voor zover de verwerking van persoonsgegevens verband houdt met direct marketing;
 • u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met de verwerking die nodig is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang is uitgevoerd of de verwerking die nodig is voor de doeleinden van legitieme belangen die door de Beheerder of een derde worden nagestreefd.

 

Ondanks het verzoek om persoonsgegevens te verwijderen, kan de Beheerder uw gegevens verder verwerken om claims te bepalen, te doen gelden of te verdedigen, waarover u wordt geïnformeerd.

 

4) een verzoek indienen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken (artikel 18 AVG) - u kunt deze aanvragen wanneer:

 • u twijfelt aan de juistheid van uw persoonsgegevens - de Beheerder van de persoonsgegevens zal de verwerking van uw persoonsgegevens een tijdje beperken, zodat de juistheid van deze gegevens kan worden gecontroleerd;
 • wanneer de verwerking van uw gegevens onwettig is en in plaats van het verwijderen van persoonsgegevens, u verzoekt om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor verwerkingsdoeleinden, maar zijn nodig om uw claims vast te stellen, te doen gelden of te verdedigen;
 • wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens - totdat is vastgesteld of de legitieme belangen van de Beheerder van persoonsgegevens prevaleren boven de gronden die in uw bezwaar zijn aangegeven.

 

5) bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (artikel 21 AVG) - u kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief profilering, in verband met:

 • verwerking die nodig is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang wordt uitgevoerd of verwerking die nodig is voor doeleinden die voortvloeien uit legitieme belangen die worden nagestreefd door de Beheerder of een derde;
 • verwerking met het oog op direct marketing.

 

6) verzoeken om persoonsgegevens over te dragen (artikel 20 AVG) -  u hebt het recht om uw persoonsgegevens van de Beheerder te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt machine-leesbaar formaat en deze naar een andere Beheerder van persoonsgegevens te sturen of de Beheerder te vragen uw persoonsgegevens rechtstreeks naar een andere Beheerder te sturen (als dit technisch mogelijk is).

 

7) intrekking van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens - u kunt het op elk moment doen. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming wordt uitgevoerd voordat deze wordt herroepen.

 

8) klachten bij de toezichthouder - Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van vermeende overtreding.

 

U kunt al uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Beheerder op de contactadressen die in dit document zijn vermeld.  De beheerder zal u zonder onnodige vertraging - en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek - op de hoogte stellen van het gevolg dat aan uw verzoek is gegeven. Indien nodig kan de maandelijkse termijn met twee maanden worden verlengd vanwege de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken. In ieder geval zal de Beheerder u binnen een maand na ontvangst van het verzoek informeren over een dergelijke verlenging, met opgave van de redenen voor de vertraging.

 

 

 

"COOKIES" BESTANDEN

Algemene informatie

Bij het browsen op de websites van de Online Winkel worden "cookies" gebruikt, hierna "cookies" genoemd, d.w.z. kleine tekstinformatie die wordt opgeslagen op uw eindapparaat in verband met het gebruik van de Online Winkel. Hun gebruik is onder meer gericht op goede werking van de websites van de Online Winkel.

 

Met deze bestanden kunt u de software die u gebruikt identificeren en de Online Winkel aanpassen aan uw individuele behoeften.

 

Cookies bevatten meestal de naam van het domein waar ze vandaan komen, hun opslagtijd op het apparaat en de toegewezen waarde.

 

Veiligheid

De cookies die we gebruiken zijn veilig voor uw apparaten. In het bijzonder is het niet mogelijk om uw apparaten te bereiken via cookie-bestanden, virussen of andere ongewenste software of malware.

 

Soorten cookies

We gebruiken twee soorten cookies:

 • Sessiecookies: ze worden op uw apparaat opgeslagen en blijven daar tot het einde van de browsersessie. De opgeslagen informatie wordt dan permanent verwijderd uit het geheugen van uw apparaat. Het mechanisme staat niet toe dat sessiecookies persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie van uw apparaat downloaden.
 • Permanente cookies: ze worden op uw apparaat opgeslagen en blijven daar totdat u ze verwijdert. Als u de browsersessie beëindigt of het apparaat uitschakelt, worden ze niet van uw apparaat verwijderd.Met het mechanisme voor permanente cookies kunt u geen persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie van uw apparaat downloaden.

 

Doelen

We gebruiken ook cookies van derden. De belangrijkste doeleinden waarvoor we cookies gebruiken, zijn technische, analytische, marketing / advertenties en sociale doeleinden. Hieronder geven we in detail aan voor welk doel ze worden gebruikt en door welke entiteiten. Elk van deze entiteiten stelt ook onafhankelijk de regels van hun privacy vast - links naar deze regels van individuele leveranciers zijn ook hieronder te vinden. We moedigen u aan om ze te leren kennen.  

 

 • Configuratie en optimalisatie van de Online Winkel (technische doeleinden);
 • het maken van statistieken die helpen begrijpen hoe klanten van Online Winkels websites gebruiken, waardoor hun structuur en inhoud kunnen worden verbeterd door middel van analytische hulpmiddelen Google Analytics, waarvan de Beheerder Google Inc. is, gevestigd in Ierland. Details over het Privacybeleid van Google zijn te vinden in het Privacybeleid dat beschikbaar is via de volgende link:  https://policies.google.com/privacy/;
 • het voorbereiden en presenteren van advertenties aan klanten met behulp van Google Ads-advertentietools, waarvan de Beheerder Google Inc. is, gevestigd in Ierland. Het Privacybeleid van Google is beschikbaar via de volgende link:  https://policies.google.com/privacy/;
 • inloggen op het account in de Online Winkel met een Google-account, waarvan de Beheerder Google Inc. is met zetel in Ierland. Het Privacybeleid van Google is beschikbaar via de volgende link:  https://policies.google.com/privacy/;
 • de Winkel populair maken en toegang verlenen om in te loggen bij de Online Winkel met een LinkedIn-account met behulp van de Pixel LinkedIn-tool van LinkedIn Ireland Unlimited Company gevestigd in Ierland. Het Privacybeleid van LinkedIn is beschikbaar via de volgende link: linkedin.com/legal/privacy-policy;
 • inloggen op het account in de Online Winkel en de Online Winkel populair maken met het sociale netwerk Facebook.com, waarvan de Beheerder Facebook Inc. is. gevestigd in de Verenigde Staten of Facebook Ierland gevestigd in Ierland. Het Privacybeleid van Facebook is beschikbaar via de volgende link: https://www.facebook.com/help/cookies/;
 • de winkel populair maken met de sociale netwerksite Instagram.com, waarvan de Beheerder Instagram LLC is. gevestigd in de Verenigde Staten. Het Privacybeleid van Instagram.com is beschikbaar via de volgende link: https://help.instagram.com/155833707900388;
 • ondersteuning en implementatie van betalingsprocessen in de Online Winkel met behulp van de systemen van externe elektronische betalingsproviders Dotpay SA gevestigd in Polen en Paypal Polska sp. z o.o. gevestigd in Polen. De regels voor de verwerking van persoonsgegevens door deze entiteiten zijn te vinden op de volgende adressen: https://www.dotpay.pl/polityka-cookies/ en https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=pl_PL
 • deelname van de Beheerder aan het partnernetwerk (aangesloten) Webgains Ltd gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Partnernetwerken gebruiken cookies om een specifieke bestelling of andere activiteit van een winkelklant of gebruiker te koppelen aan een specifieke deelnemer in het partnernetwerk met de status van uitgever. U kunt het Privacybeleid van de organisator van dit netwerk lezen op: https://www.webgains.com/public/en/privacy/. 

 

Gepersonaliseerde advertenties

Cookies kunnen worden gebruikt door advertentienetwerken, met name het Google-netwerk, om advertenties weer te geven die zijn afgestemd op uw voorkeuren, inclusief de weergave van gepersonaliseerde advertenties. Voor dit doel kan informatie worden opgeslagen, waaronder met name hoe u op internet navigeert, zoektermen en het tijdstip van gebruik van de website.

 

Gepersonaliseerde advertenties (soms ook wel op interesses gebaseerde advertenties genoemd) zijn tools waarmee u advertenties kunt afstemmen op uw voorkeuren en interesses. 

 

Alleen editie, slot

 

Om informatie over uw voorkeuren verzameld door het Google Display Netwerk te bekijken en te bewerken, kunt u de tool op https://www.google.com/ads/preferences/ en https://policies.google.com/technologies/partner gebruiken -sites.

 

Met behulp van de webbrowserinstellingen of de serviceconfiguratie kunt u de instellingen van cookies op elk moment wijzigen, met vermelding van de voorwaarden voor hun opslag en toegang door cookies tot uw apparaat. U kunt deze instellingen wijzigen om de automatische verwerking van cookies in uw webbrowserinstellingen te blokkeren of om er telkens wanneer u ze op uw apparaat plaatst, over te informeren. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheden en manieren om met cookies om te gaan is beschikbaar in de instellingen van uw software (webbrowser).

 

Tegelijkertijd kunt u de toestemming voor het gebruik van cookies van derden en voor het herschrijven van pixels ook uitschakelen of intrekken door Netwerkreclame te gebruiken op: https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Door de optie "Ik accepteer" te selecteren, staat u SneakerStudio toe om cookies, pixels, tags en soortgelijke technologieën te gebruiken. We gebruiken deze technologieën om informatie over uw toestel en uw browser te verzamelen alsook om uw activiteiten te volgen voor marketing- en functionele doeleinden, zoals het weergeven van gepersonaliseerde advertenties en het verbeteren van de prestaties van de site. SneakerStudio kan deze informatie voor marketingdoeleinden delen met derden - inclusief sociale media advertentiepartners zoals Google, Facebook en Instagram. Voor meer informatie en om te begrijpen hoe wij uw gegevens voor de vereiste doeleinden (bijv. beveiliging, winkelwagenfuncties en inloggen) gebruiken, verwijzen wij u naar onze Privacyverklaring (zie het gedeelte over Cookie-informatie). Privacybeleid en het gebruik van "cookies"
Close
pixel