Opslaan in de boodschappenlijst
Maak een nieuwe boodschappenlijst

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Hartelijk dank voor uw interesse in onze diensten. Uw privacy is belangrijk voor ons. In de volgende informatie wordt uiteengezet hoe we met uw gegevens omgaan.  

1. Informatieclausule in het geval van het ophalen van gegevens bij de betrokken persoon

In overeenstemming met Artikel 13, lid 1 en 2 van Verordering (EU) 2016/679 van het  Europees Parlement en van de Raad van 27 April 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en van het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EC (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (Officiële publicatie van de EU L 119, p.1), (hierna genoemd: AVG), informeer ik u dat: De Beheerder van uw persoonsgegevens is: Fashion Trends Group Sp. z o.o. Lipa 8, 37-751 Żohatyn vestigingsadres: ul. Krakowska 87, 32-050 Skawina

2. Opslag van toegangsgegevens in serverlogbestanden

U kan onze website bezoeken zonder enige informatie over uzelf te verstrekken. Wij slaan alleen gegevens op in zogenaamde serverlogbestanden, zoals de naam van het opgevraagde bestand, de datum en het tijdstip van toegang, de hoeveelheid verzonden gegevens en de aanvragende aanbieder. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om een probleemloze werking van de website te garanderen en om ons aanbod te verbeteren en ons in staat te stellen niet tot conclusies over uw persoon te komen.  

3. Verzameling en gebruik van gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en bij het openen van een rekening

Wij verzamelen persoonlijk identificeerbare informatie wanneer u deze verstrekt in het kader van uw bestelling, na contact met ons (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail) of wanneer u vrijwillig een klantenrekening opent. Welke informatie wordt verzameld, kan worden afgeleid uit de respectievelijke invoerformulieren. Wij gebruiken de informatie daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst en de afhandeling van uw vragen. Na het afsluiten van de overeenkomst of het opzeggen van uw account worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en verwijderd na de fiscale en commerciële opslagtermijnen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij aanvullende gegevens voor ons reserveren die wettelijk zijn toegestaan en waarover wij u hieronder informeren. De opzegging van uw account is mogelijk op elk moment en kan worden gedaan door middel van een bericht via de contactmogelijkheden hieronder beschreven of door middel van een speciale functie in de klant account.

4. Het doel en de wettelijke grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

a)       het plaatsen en verwerken van een order door de webwinkel

- winkel operator: IAI B.V. (Sp. z o.o.) al. Piastów 30 71-064 Szczecin, Polen
- koerier: UPS Carsten Helssen UPS Europe SPRL/BVBA Avenue Ariane 5 1200 Brussel, België
- betalingsoperator: Dotpay Dotpay B.V. (Sp. z o.o.) straat Wielicka 28 b, 30-552 Krakow, Polen
- betalingsoperator: PayPal (Europe) S.Ã r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg
- bank: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 60325 Frankfurt am Main

b)       het aanvaarden en behandelen van klachten

- SALESUPPLY NEDERLAND Kerkenbos 1047 6546 BB Nijmegen

c)       het presenteren van advertenties, aanbiedingen of promoties met betrekking tot producten die door de webwinkel worden aangeboden, in het bijzonder voor het uitvoeren van de overeenkomst voor het verstrekken van de Nieuwsbrief

- Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland
- Facebook Ireland Ltd. 4 GRAND CANAL SQUARE , GRAND CANAL HARBOUR , D2 Dublin Ierland
- Instagram 200 Jefferson Dr, Menlo Park, CA 94025, USA
- Criteo 32 rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk

d)       het communiceren met klanten

- SALESUPPLY NEDERLAND Kerkenbos 1047 6546 BB Nijmegen

e)       het op geautomatiseerde wijze voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de fiscale en boekhoudkundige bepalingen in het kader van het profiel van het bedrijf.

5. Verplichting tot het verstrekken van persoonsgegevens

Het door u verstrekken van gegevens is een verplichting die voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst alvorens deze te sluiten (Artikel 6 (1)(f), van de AVG). Het is van toepassing op de Persoonsgegevens die in het formulier worden verstrekt bij het aanmaken van de Account, het plaatsen van Bestellingen en het sluiten van de Verkoopovereenkomst en bij het aanmelden voor de Nieuwsbrief en het vormt de voorwaarde voor de uitvoering van de Verkoopovereenkomst. Voor andere doeleinden kunnen Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van:

a) vrijwillig verleende toezeggingen (bijvoorbeeld ten behoeve van personen die deelnemen aan prijsvragen) Artikel 6(1)(a) van de AVG.

b) geldige wettelijke bepalingen - verwerking is noodzakelijk voor de nakoming van de wettelijke verplichting, waarvoor de Beheerder verantwoordelijk is (bv. de afwikkeling van de door de Beheerder gesloten verkoopovereenkomsten door de Beheerder op basis van fiscale of boekhoudkundige bepalingen))

c) andere dan de hierboven vermelde doeleinden, zoals gerechtvaardigde belangen die door de Beheerder of door derden worden gerealiseerd, met name voor het indienen van vorderingen, in overeenstemming met Klanten.

6. Verspreiding van gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst

Om de overeenkomst na te komen, delen wij uw gegevens verder met de verantwoordelijke van het transportbedrijf, voor zover deze nodig zijn om de bestelde goederen te leveren. Voor de betaling geven wij de nodige betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die verantwoordelijk is voor de betaling en, indien door ons of door een andere betalingsdienstaanbieder gemachtigd, aan de betalingsdienst die u tijdens het bestelproces hebt geselecteerd. Gebruik van gegevens in Aanmelden voor de e-mailnieuwsbrief door het aanmelden voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de door u verstrekte noodzakelijke of afzonderlijke gegevens om u onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief en u kan dit doen via een bericht via de hieronder beschreven contactmogelijkheden of via een link in de nieuwsbrief.

7. De periode waarin de gegevens worden verwerkt.

Uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen voor een periode van 5 jaar vanaf de datum waarop de dienst is geleverd.

8. Ontvangers van persoonsgegevens

De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn instanties die ons ondersteunen bij het verlenen van diensten langs elektronische weg en die optreden als leverancier van een bestelling, dat wil zeggen instanties die betalingsdiensten, koeriersdiensten, doorzenddiensten, logistieke uitvoerders en dergelijke leveren.

9. Gegevens die worden gebruikt voor postadvertenties en uw recht om bezwaar te maken

Daarnaast behouden wij ons het recht voor, uw voor- en achternaam, postadres en - voor zover wij deze aanvullende informatie hebben ontvangen in het kader van de contractuele relatie met u - uw titel, academische graad, uw geboortejaar en uw beroeps-, branche- of handelsnaam in gecombineerde lijsten op te slaan en te gebruiken voor promotionele doeleinden, bijvoorbeeld voor het versturen van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door middel van een bericht via de hieronder beschreven contactmogelijkheden.  

10. De rechten van de betrokken persoon

Gebaseerd op de AVG, heeft u het recht om: - toegang tot uw persoonsgegevens te eisen - rectificatie van uw persoonsgegevens te eisen - het wissen van uw persoonsgegevens te eisen - beperking van de verwerking van persoonsgegevens te eisen - bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens - overdracht van gegevens te eisen.

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die SneakerStudio over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met onze klantenservice info@sneakerstudio.nl zal u binnen 14 dagen meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.

11. Gebruik van Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die wij gebruiken worden na de browsersessie geplaatst, dus nadat u uw browser heeft afgesloten, verwijderd (zogenaamde session cookies). Andere cookies blijven op uw apparaat aanwezig en stellen ons in staat om de browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en individueel kunt beslissen of u cookies accepteert of dat u in bepaalde gevallen of in het algemeen geen cookies accepteert. Bij het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze site beperkt zijn.

12. Het recht om de toestemming in te trekken

U kunt te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. De intrekking van uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voor de intrekking hiervan.

13. Een klacht bij een toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, te weten de Inspecteur-generaal voor de bescherming van persoonsgegevens.

14. De overdracht van persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie

Uw persoonlijke gegevens worden buiten de Europese Economische Zone doorgestuurd naar Google LLC op basis van adequate wettelijke veiligheidsmaatregelen, die standaard contractuele clausules voor de bescherming van persoonlijke gegevens zijn die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd (https://policies.google.com/).

15. Informatie over geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering

Uw gegevens worden geautomatiseerd verwerkt (inclusief profilering), maar hebben geen rechtsgevolgen ten aanzien van U of hebben geen significante invloed op Uw situatie. Het profileren van persoonsgegevens bestaat uit het verwerken van Uw gegevens, door die gegevens te gebruiken om bepaalde informatie over U te beoordelen, met name om persoonlijke voorkeuren en interesses te analyseren of een prognose op te stellen.

16. Gebruik van Google Analytics web analyses

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (www.google.com). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres van Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. De IP-anonimisering is actief op deze website. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere met de website en het internet verbonden diensten aan de exploitant van de website te leveren. Een onderdeel van Google Analytics bestaat erin dat het door uw browser verzonden IP-adres niet met andere gegevens van Google kan worden samengevoegd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle mogelijkheden van deze website volledig kunt benutten. U kunt de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de gegevens die beschikbaar zijn via de volgende link te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Als alternatief voor de browser-plugin kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics deze website in de toekomst herkent. Hier wordt een opt-out cookie opgeslagen op uw apparaat. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

17. Gebruik van Facebook plugins

Op onze website worden zogenaamde social plugins ("Plugins") van het sociale netwerk Facebook gebruikt, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). De plug-ins zijn gemarkeerd met een Facebook-logo of de term "sociale plug-in van Facebook" of "Facebook Social Plugin". Een overzicht van de Facebook-plugins en hun uiterlijk vindt u hier: http://developers.facebook.com/plugins. Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een sociale plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plugin wordt van Facebook rechtstreeks naar uw browser gestuurd en aan de zijkant geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Facebook de informatie dat uw browser toegang heeft tot de betreffende pagina van onze website, ook als u geen Facebook-account heeft of momenteel niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een Facebook-server in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook uw bezoek aan onze website direct aan uw Facebook-profiel toewijzen. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de "Vind ik leuk"-knop te drukken of een opmerking te maken, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Facebook-server gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op uw Facebook-profiel geplaatst en toont uw Facebook-vrienden.   Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en uw rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php. Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens direct aan uw Facebook-profiel koppelt, moet u uitloggen voordat u onze website op Facebook bezoekt. U kunt het laden van de Facebook-plugins met add-ons voor uw browser volledig verhinderen, bijvoorbeeld met de "Facebook Blocker" (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/) of de script blocker "NoScript" (http://noscript.net/).        

18. Recht op informatie en contactmogelijkheden

U heeft het recht op gratis informatie over de bij ons opgeslagen gegevens over uzelf en het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, het vrijgeven, corrigeren, blokkeren of verwijderen van gegevens en het intrekken van de toestemming of het bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, kunt u direct contact met ons opnemen via de contactgegevens in ons impressum. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling uit te voeren en te verwerken. Voor de uitvoering van de overeenkomst geven wij uw gegevens door aan het personeel dat verantwoordelijk is voor het transportbedrijf, voor zover deze nodig zijn voor de levering van de goederen. Voor het uitvoeren van betalingen geven wij de noodzakelijke betalingsgegevens door aan de voor de betaling verantwoordelijke kredietinstelling en, indien door ons of door een andere betalingsdienstaanbieder aan de betalingsdienst die u tijdens het bestelproces hebt geselecteerd. 

19. Voorbeeldformulering: sociale plug-ins van Facebook

Op onze website worden zogenaamde social plugins ("Plugins") gebruikt, het sociale netwerk dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") wordt beheerd. De plug-ins zijn gemarkeerd met een Facebook-logo of de term "sociale plug-in van Facebook" of "Facebook Social Plugin". Een overzicht van de Facebook-plugins en hun uiterlijk vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins. Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een sociale plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plugin wordt van Facebook rechtstreeks naar uw browser gestuurd en aan de zijkant geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Facebook de informatie dat uw browser toegang heeft tot de betreffende pagina van onze website, ook als u geen Facebook-account heeft of momenteel niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een Facebook-server in de VS gestuurd en daar opgeslagen.  Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook uw bezoek aan onze website direct aan uw Facebook-profiel toewijzen. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de "Vind ik leuk"-knop te drukken of een opmerking te maken, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Facebook-server gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op uw Facebook-profiel geplaatst en toont uw Facebook-vrienden. Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en uw rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php. Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens direct aan uw Facebook-profiel koppelt, moet u uitloggen voordat u onze website op Facebook bezoekt. U kunt het laden van de Facebook-plugins met add-ons voor uw browser volledig verhinderen, bijvoorbeeld met de "Facebook Blocker" (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).  

20. Voorbeeldformulering: sociale plugins van Twitter

Gebruik van Twitter-plugins (bijv. "Tweet"-knop) op onze website, de zogenaamde sociale plugins ("Plugins") van de micro-blogdienst Twitter wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). De plugins zijn gemarkeerd met een Twitter-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een blauwe "Twitter-vogel". Een overzicht van de Twitter-plugins en hun verschijning vindt u hier: https://twitter.com/about/resources/buttons. Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een sociale plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Twitter. De inhoud van de plugin wordt van Twitter rechtstreeks naar uw browser gestuurd en aan de zijkant geïntegreerd. Door de integratie ontvangt Twitter de informatie dat uw browser toegang heeft tot de betreffende pagina van onze website, ook als u geen profiel bij Twitter heeft of momenteel niet bij Twitter bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Twitter in de VS gestuurd en daar opgeslagen.  Als u bij Twitter bent ingelogd, kan Twitter uw bezoek aan onze website direct aan uw Twitter-account toewijzen. Als u met de plug-ins interageert, drukt u bijvoorbeeld op de knop "Tweet", dan wordt de betreffende informatie ook rechtstreeks naar een server van Twitter gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op uw Twitter-account gepubliceerd en verschijnt daar aan uw contacten. Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter en uw rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/privacy. Als u niet wilt dat Twitter de via onze website verzamelde gegevens direct aan uw Twitter-account koppelt, moet u zich afmelden voordat u onze website bij Twitter bezoekt. U kunt ook add-ons gebruiken om het laden van Twitter-plugins voor uw browser volledig te voorkomen, bijvoorbeeld met de scriptblokker "NoScript" (http://noscript.net/).  

Door de optie "Ik accepteer" te selecteren, staat u SneakerStudio toe om cookies, pixels, tags en soortgelijke technologieën te gebruiken. We gebruiken deze technologieën om informatie over uw toestel en uw browser te verzamelen alsook om uw activiteiten te volgen voor marketing- en functionele doeleinden, zoals het weergeven van gepersonaliseerde advertenties en het verbeteren van de prestaties van de site. SneakerStudio kan deze informatie voor marketingdoeleinden delen met derden - inclusief sociale media advertentiepartners zoals Google, Facebook en Instagram. Voor meer informatie en om te begrijpen hoe wij uw gegevens voor de vereiste doeleinden (bijv. beveiliging, winkelwagenfuncties en inloggen) gebruiken, verwijzen wij u naar onze Privacyverklaring (zie het gedeelte over Cookie-informatie). Privacybeleid en het gebruik van "cookies"
Close
pixel